• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Geodezja i kartografia

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 30 na 150 max. 70

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 2430zł/
semestr
35

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 11 30, 32 237 24 02
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • geodezja inżynieryjno przemysłowa
  • geoinformatyka i geodezja górnicza

Nauczymy Cię czym jest geodezja i kartografia, przekażemy niezbędną wiedzę z matematyki i nauk technicznych oraz wiedzę ekonomiczno – prawną. Wszystko po to byś mógł z powodzeniem wykonywać zadania z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji oraz gospodarki nieruchomościami, wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny: drony, skanery laserowe i odbiorniki satelitarne. Studiując, pozyskasz umiejętności opracowania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Będziesz przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, zakładania małych firm oraz korzystania z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki nauce i znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2, będziesz mógł w przyszłości pracować także zagranicą.

Słyszałeś pewnie o budowie tunelu pod rzeką Świną, przekopie Mierzei Wiślanej czy planowanej budowie Centralnego Portu Lotniczego? Bez pracy geodetów nie tylko te, ale żadne budowy czy przebudowy nigdy by nie ruszyły. W przypadkach bardzo skomplikowanych realizacji takich jak odbywająca się bez zatrzymania ruchu około 1000 przejeżdżających codziennie pociągów, przebudowa stacji Warszawa-Zachodnia praca geodetów nabiera jeszcze większego znaczenia bo musi na bieżąco zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i ekipom budowalnym. Dzięki zaawansowanym technologiom stałego monitoringu geodezyjnego i takie wyzwanie inżynierskie było możliwe do realizacji. Geodeci są często niczym rasowi śledczy, których zmysły wspomagają najnowocześniejsze techniki obserwacyjne, od geodezji kosmicznej poprzez satelitarną, zobrazowania fotogrametryczne i klasyczne naziemne pomiary geodezyjne. Jeśli lubisz obserwować, analizować i wyciągać wnioski, to wymarzony zawód dla Ciebie!

 

Studiując na kierunku Geodezja i kartografia zdobędziesz kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • znajomości metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie,
 • numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, w tym w standardzie do zasilenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem języków programowania,
 • prowadzenia katastru nieruchomości,
 • określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości, w tym rozgraniczania i podziałów nieruchomości;
 • pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • projektowania rozwoju obszarów wiejskich,
 • geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji, w tym umiejętność monitorowania przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich,
 • realizacji pomiarów geodezyjnych w przedsiębiorstwach górniczych oraz dokumentacji mierniczo -geologicznej pod warunkiem odbycia grupy zajęć obejmujących te zagadnienia.
 • posługiwania się komputerowymi programami aplikacyjnymi, opracowania baz danych przestrzennych i korzystania z tych baz,
 • posługiwania się tradycyjnymi nowoczesnymi sprzętem pomiarowym oraz umiejętności doboru odpowiednich technik pomiarowych i obliczeniowych do realizacji prac geodezyjnych oraz standardowych opracowań kartograficznych tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych,
 • korzystania z przepisów prawa w zakresie niezbędnych do wykonywania zawodu,
 • kierowania zespołami ludzkimi, zarządzania firmą, współpracy w zespole oraz współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin.

Zawód geodety wiąże się z pracą w terenie. Dlatego jako student odbędziesz praktyki terenowe oraz praktykę zawodową, zazwyczaj w przedsiębiorstwach geodezyjnych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej na poziomie wojewódzkim i powiatowym lub firmach z otoczenia biznesu. Praktyka będzie okazją by uczestniczyć w realizacji różnych prac geodezyjnych, rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, formalno-prawnym oraz wykonawczym. Co ciekawe, swoją praktykę możesz odbyć w krajach unijnych, wszak geodeci posługują się uniwersalnym językiem!

Po studiach i uzyskaniu uprawnień zawodowych w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,  redakcja map, fotogrametria i teledetekcja, będziesz gotowy do rozpoczęcia kariery zawodowej! Jeśli fascynuje Cię przemysł wydobywczy, to po odbyciu stosownej praktyki i zaliczeniu zagadnień z zakresu geodezji górniczej, możesz ubiegać się o kwalifikacje mierniczego górniczego.

Jako absolwent kierunku Geodezja i kartografia będziesz przygotowany do pracy w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych,
 • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej;
 • firmach geodezyjnych,
 • w firmach z otoczenia biznesu.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.

Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie:

 • znajomości metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie,
 • numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, w tym w standardzie do zasilenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem języków programowania,
 • prowadzenia katastru nieruchomości,
 • określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości, w tym rozgraniczania i podziałów nieruchomości;
 • pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • projektowania rozwoju obszarów wiejskich,
 • wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych,
 • geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji, w tym umiejętność monitorowania przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich,
 • realizacji pomiarów geodezyjnych w przedsiębiorstwach górniczych oraz dokumentacji mierniczo -geologicznej pod warunkiem odbycia grupy zajęć obejmujących te zagadnienia.

Absolwent posiada umiejętności: wykonywania pracy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do: posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania; prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz wykonywania opracowań dla zasilenia baz danych systemów informacji przestrzennej z wykorzystaniem języków programowania.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach geodezyjnych oraz w firmach otoczenia biznesu; w przedsiębiorstwach górniczych.

Absolwent ma prawo:

 • po odbyciu stosownej praktyki, do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych w celu wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w  zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji,  geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,  redakcja map, fotogrametria i teledetekcja,
 • po odbyciu stosownej praktyki, w przypadku zakończenia studiów obejmujących odbycie bloku zajęć, dotyczących zagadnień  z zakresu geodezji górniczej, o ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Geodezja i kartografia

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast