• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria bezpieczeństwa

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 30 na 150 max. 40

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 2430zł/
semestr
35

Miejsce odbywania się zajęć:

GLIWICE
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 24 02, 32 237 11 30
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • bezpieczeństwo i higiena pracy (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)
  • bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)
  • BHP i bezpieczeństwo obiektów (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważne jest bezpieczeństwo, dopóki nie poczujemy zagrożenia. Rzecz w tym, bezpieczeństwo to jedno z kluczowych zagadnień dla funkcjonowania gospodarki, które w sposób bezpośredni przekłada się na koszty i efektywność produkcji. Dlatego każda firma musi zainwestować w obszar bhp, a specjaliści z zakresu ochrony są kluczowymi pracownikami w zakładach. Podążając za potrzebami rynku, nauczymy Cię praktycznego podejścia do tematyki analizy zagrożeń i oceny ryzyka, zarówno obiektów technicznych, jak i na stanowiskach w zakładach pracy. Studiując zdobędziesz też wiedzę i umiejętności komunikacyjne niezbędne do zarządzania ludźmi w ramach działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa.

Obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez osoby odpowiedzialnej za sprawy bezpieczeństwa ludzi, procesów oraz obiektów technicznych. Stanowiska pracownika służby bhp lub specjalisty ds. bhp są standardem. Coraz częściej poszukiwani są również menadżerowie w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania. Wraz z rozwojem cywilizacji, zwiększa się bowiem obszar potencjalnych zagrożeń, z którymi nauczymy Cię sobie radzić! Jeżeli interesujesz się problemami bezpieczeństwa, cyber bezpieczeństwa, zagrożeń czy ryzyka te studia są właśnie dla Ciebie!

Studiując na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • analizy zagrożeń w środowisku zawodowym i publicznym,
 • metodyki oceny ryzyka zawodowego,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, bezpieczeństwa związanego z procesami i instalacjami przemysłowymi,
 • zapobiegania i usuwania negatywnych skutków awarii obiektów technicznych,
 • oceny bezpieczeństwa użytkowania nowoczesnych technologii,
 • projektowania i użytkowania obiektów z punktu widzenia zagrożenia pożarowego,
 • podejmowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa.

Niezależnie od wyboru ścieżki dyplomowania każdy student odbywa praktykę zawodową w wybranych zakładach pracy i instytucjach publicznych. W trakcie studiów istnieje również możliwość odbycia płatnych staży, które organizowane są przy współudziale jednostek uczelni i instytucji zewnętrznych. Bardzo często praktyki i staże zawodowe są przepustką do późniejszego zatrudnienia, z którym nasi absolwenci nie mają żadnego problemu.

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa łączy podejście techniczne (teoria niezawodności i bezpieczeństwo techniczne) oraz podejście systemowe (systemy zarządzania i podejście procesowe) a to czyni Cię idealnym specjalistą na następujące stanowiska:

 • inspektor/specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalista/menadżer w służbach odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa, np. w jednostkach administracji publicznej,
 • pracownik w laboratoriach specjalistycznych ds. pomiarów środowiska pracy,
 • przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie bhp,
 • wykładowca na rynku szkoleń w dziedzinie bhp,

doradca na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem.

Agata:

„Studia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa dały mi możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, którą ciągle wykorzystuję i rozwijam pracując jako pracownik służby BHP”.

Olga:

„Studia umożliwiły mi zdobycie wiedzy teoretycznej oraz przygotowały do dalszej pracy w zawodzie. Zajęcia były prowadzone na najwyższym poziomie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym”.

Karol:

„Studiowanie tego kierunku było dla mnie interesującym doświadczeniem. Zajęcia prowadzone były w sposób rzetelny i ciekawy, a zebrana przeze mnie wiedza stanowiła doskonały start w wymarzonym zawodzie”

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe. Zostali również zapoznani z prawem pracy. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria bezpieczeństwa

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast