• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Power engineering

Mode of study Title obtained Period of study Language of instruction Place of classes Minimum number of credits (Polish students) Admission limit
Full-time Bachelor of Science 3,5 years /
7 semesters
English Gliwice 30 out of 150 max. 20

Faculty of Energy and Environmental Engineering
Gliwice, 18 Konarskiego St,
phone 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • strona kierunku
 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • sustainable energy engineering

• Graduates have knowledge in the field of broadly understood energy and the latest energy technologies.
• Know the possibilities and the current state of the techniques in the practical use of solar, wind, hydro and geothermal energy to secure the growing energy needs of cities, settlements and individual houses.
• They also have knowledge of the basics of diagnostics and operation of power machines and devices as well as the principles of energy management in large industrial plants, small companies and municipalities.
• Graduates are prepared to work in enterprises operating in the field of energy systems and plants related to energy generation, processing, transmission and distribution.
• They can be specialists in the field of energy problems in local government units.
• Studies prepare for work in power plants, combined heat and power plants and many other plants in the field of issues related to energy problems.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych.
 • Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów.
 • Posiadają również wiedzę z podstaw diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach.
 • Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.
 • Mogą być specjalistami w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych.
 • Studia przygotowują do pracy w elektrowniach, elektrociepłowniach i wielu innych zakładach w dziedzinie zagadnień związanych z problemami energetycznymi.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) lub z końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Power engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast