Architektura

studia stacjonarne/niestacjonarne

Architektura

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 27 28
e-mail: ar-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry
(stacjonarne)

2 lata/4 semestry
(niestacjonarne)

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier architekt

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów:
  • studia stacjonarne: 1,5 roku / 3 semestry
  • studia niestacjonarne: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier architekt

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli.
 • Posiadają umiejętność kształtowania środowiska człowieka, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych, a także rozwiązywania problemów: funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych.
 • Znają przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji procesu inwestycyjnego.
 • Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy badawczej.
 • Ponadto absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, a w szczególności:

 • ma wiedzę w zakresie historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
 • zna i rozumie przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • zna i rozumie prawo budowlane, a także zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • potrafi gromadzić informacje, kształtować środowisko człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi (z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami) oraz tworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku trzyetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  etap I ‒ wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura,
  etap II ‒ sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  etap III ‒ ocena indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 20,
  • w etapie II – 50,
  • w etapie III – 80.

Kandydaci, których wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wynosi 5,0, otrzymują w etapie II maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Wynikiem ukończenia studiów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zostały opublikowane na odrębnej stronie internetowej:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE (cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022)

Semestr I – 3600 zł
Semestr II – 3100 zł
Semestr III – 3100 zł
Semestr IV – 3100 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier architekt

Stopien

Stopień II

Forma

niestacjonarne, stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Architektura

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast