Geodezja i kartografia

studia stacjonarne/niestacjonarne

Geodezja i kartografia

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 11 30, 32 237 24 02
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku/7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • geodezja inżynieryjno przemysłowa
  • geoinformatyka i geodezja górnicza

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii.

Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie:

 • znajomości metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie,
 • numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, w tym w standardzie do zasilenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem języków programowania,
 • prowadzenia katastru nieruchomości,
 • określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości, w tym rozgraniczania i podziałów nieruchomości;
 • pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • projektowania rozwoju obszarów wiejskich,
 • wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych,
 • geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji, w tym umiejętność monitorowania przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich,
 • realizacji pomiarów geodezyjnych w przedsiębiorstwach górniczych oraz dokumentacji mierniczo -geologicznej pod warunkiem odbycia grupy zajęć obejmujących te zagadnienia.

Absolwent posiada umiejętności: wykonywania pracy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do: posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania; prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz wykonywania opracowań dla zasilenia baz danych systemów informacji przestrzennej z wykorzystaniem języków programowania.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; firmach geodezyjnych oraz w firmach otoczenia biznesu; w przedsiębiorstwach górniczych.

Absolwent ma prawo:

 • po odbyciu stosownej praktyki, do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych w celu wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w  zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji,  geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,  redakcja map, fotogrametria i teledetekcja,
 • po odbyciu stosownej praktyki, w przypadku zakończenia studiów obejmujących odbycie bloku zajęć, dotyczących zagadnień  z zakresu geodezji górniczej, o ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego – matematyka (poziom rozszerzony), biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE (cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/2023)

Semestr I – 2340 zł
Semestr II – 2340 zł
Semestr III – 2340 zł
Semestr IV – 2340 zł
Semestr V – 2340 zł
Semestr VI – 2340 zł
Semestr VII – 2340 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

niestacjonarne, stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Geodezja i kartografia

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Font Resize
Contrast