• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Zarządzanie projektami

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Licencjat 3 lata/
6 semestrów
Polski Zabrze 60 na 150 max. 60

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Licencjat 3 lata/
6 semestrów
Polski Zabrze 2500zł/
semestr
30

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 15
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat

Program studiów to optymalna odpowiedź na dokładnie zdiagnozowane potrzeby rynku pracy, opisane w aktualnych raportach i publikacjach. Twoje studia będą obejmowały między innymi:

 • zajęcia w nowoczesnych laboratoriach,
 • część zajęć w języku angielskim,
 • nowoczesne metody kształcenia: aktywne warsztaty, design thinking, gry biznesowe, symulacje,
 • liczne projekty inwestycyjne, informatyczne, unijne i marketingowe,
 • certyfikację z zarządzania projektami w trakcie studiów (PRINCE2, IPMA Student, IPMA Poziom D),
 • zajęcia z doświadczonymi praktykami w dziedzinie zarządzania projektami,
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych w postaci multimedialnej i hipermedialnej na platformie zdalnej edukacji,
 • możliwość pozyskania profesjonalnego doświadczenia zawodowego w ramach studenckich praktyk oraz staży w kraju i zagranicą,
 • dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy Microsoft.

Wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobędziesz na jednej z dwóch specjalności:

 • zarządzanie projektem kaskadowym,
 • zarządzanie projektem adaptacyjnym.

Zarządzanie projektami to sztuka łącząca planowanie i koordynowanie pracy. Choć brzmi niewinnie, nie jest wcale prostą sprawą. Wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy i predyspozycji, także przywódczych. Jednak dzięki umiejętnemu planowaniu, harmonogramowaniu, realizacji, kontroli i rozliczaniu zadań składających się na realizację celów projektu, efekty mogą być bardzo duże, co przekłada się na sukces i zwiększenie dochodów firmy. Dlatego przedsiębiorstwa i instytucje publiczne stale poszukują ekspertów w zakresie zarządzania projektami. Popyt na kierowników projektu stale rośnie także dlatego, że coraz więcej firm organizuje swoje działania w formule projektowej. Nasi absolwenci mogą znaleźć prestiżową, ciekawą i dobrze płatną pracę między innymi w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży informatycznej, konsultingowej, budowlanej, produkcyjnej, finansowej jako Project Manager.

Studiując na kierunku Zarządzanie projektami zdobędziesz:

 • wiedzę jak planować, przeprowadzać i kontrolować realizację złożonych przedsięwzięć wewnątrz firmy jak i dla jej klientów,
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania projektem,
 • praktyczną wiedzę jak zarządzać projektami informatycznymi, unijnymi, inwestycyjnymi, innowacyjnymi,
 • wiedzę potrzebną do podejścia do certyfikowanego egzaminu z zarządzania projektami,
 • praktyczną wiedzę z zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości.

 

Każdy z naszych studentów musi odbyć praktykę zawodową, najczęściej w wybranej przez siebie organizacji. W planach takiej praktyki jest zobowiązany do uwzględnienia zagadnień związanych z planowaniem oraz realizacją projektu, a w jej trakcie do zapoznania się z dokumentacją projektową, planem i harmonogramem projektu, zakresem oraz jego wymaganiami. Powinien również brać udział w pracach związanych z tworzeniem raportów oraz ich weryfikacją, bieżącą współpracą ze wskazanymi strukturami, kontrolą realizacji zadań projektowych, monitorowaniem zaangażowania uczestników projektu, organizacją i uczestnictwem w spotkaniach zespołu projektowego, opracowywaniem dokumentów projektowych (plan, harmonogram, budżet, analiza ryzyka, itp.) oraz nadzorem nad funkcjonowaniem przepływu informacji i dokumentów. Praktyka studencka na tym kierunku, nie może być zorientowana na wycinek działalności organizacyjnej projektu jak np. dział planowania, lecz powinna uwzględniać powiązania różnych komórek organizacyjnych z działami projektowymi.

Dla specjalistów z zakresu Zarządzania Projektami, każdego roku pojawia się kilkaset ofert pracy w branżach informatycznej, budowlanej, consultingowej, produkcyjnej i finansowej.

Absolwenci są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych, głównie jednak funkcji kierownika projektu. Jako absolwent będziesz posiadać umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci zarządzać dużymi projektami o budżecie ponad 1 miliona złotych. Znajomość technik i narzędzi zarządzania projektami umożliwi Ci profesjonalną realizację różnego rodzaju przedsięwzięć a wiedza z podstaw nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych oraz tzw. umiejętności miękkie, pozwolą efektywnie pracować w zespole projektowym. Project Managerowie znają standardy kaskadowego zarządzania projektem (Waterfall) oraz istotę zwinnego zarządzania projektami (Agile). Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie metodyk i standardów zarządzania projektami, takich jak PMBoK, IPMA, PRINCE2 czy Scrum. Potrafią organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzykiem projektu. Wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów – w tym, takie oprogramowanie jak Microsoft Project czy Trello. Posiadają umiejętności komunikacyjne oraz doskonale rozumieją potencjał zarządzania zasobami ludzkimi wymagany do optymalnego zarządzania zespołami projektowymi. Potrafią również umiejętnie rozwiązywać konflikty, a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektów. Absolwenci kierunku Zarządzanie Projektami posiadają wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Poziom D, PRINCE2 Foundation, a także Professional Scrum Master.

 

Jakub: „Polecam studia na kierunku zarządzanie projektami. Kierunek prowadzony w sposób profesjonalny i dobrze przygotowujący do wykonywania zawodu.”

Magdalena: „Studia na kierunku zarządzanie projektami pozwoliły mi znaleźć bez problemu interesującą pracę z dobrym wynagrodzeniem, gdyż wyposażyły mnie w kompetencje pozwalające przyjąć aktywną rolę członka zespołu projektowego jak i project managera.”

Szymon: „Studia na kierunku zarządzanie projektami są interesujące, kadra akademicka motywuje do nieustannego rozwoju oraz samodyscypliny. Ponadto jest pomocna i fachowa. Zapisałem się na II stopień.”

 • Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu.
 • Posiadają wiedzę z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami, instrumentów wspierających oraz zagadnień przekrojowych zarządzania projektami.
 • Znają podstawy nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych.
 • Posiadają umiejętności pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym.
 • Potrafią posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami.
 • Znają standardy kaskadowe (waterfall) oraz zwinne (agile) zarządzania projektami i potrafią zastosować je w kontekście konkretnego typu projektu.
 • Absolwenci potrafią organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem projektu.
 • Wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów.
 • Posiadają umiejętności tworzenia, kierowania oraz współpracy w zespole projektowym.
 • Potrafią również umiejętnie rozwiązywać konflikty, a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu.
 • Absolwenci kierunku zarządzanie projektami posiadają wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Fundation.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie projektami

Profil

ogólnoakademicki

Miasto

Zabrze

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast