• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Biomedical engineering

Wydział Inżynierii Biomedycznej
Zabrze, ul. Roosevelta 40,
tel. 32 277 74 30
e-mail: wib_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego.
 • Potrafią formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych, a także obróbki i przesyłania informacji.
 • Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę.
 • Mogą zostać zatrudnieni w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i urządzeń medycznych.
 • Znajdą również pracę w jednostkach odbioru handlowego i odbioru technicznego lub w placówkach służby zdrowia przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej oraz obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów nauki, które stanowią podstawę formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • zna i rozumie budowę i działanie układów i urządzeń elektronicznych, w szczególności systemów komputerowych oraz aparatury medycznej, jak również zagadnienia akwizycji, przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów biomedycznych,
 • zna i rozumie zasady algorytmicznej prezentacji problemów, a także ich implementacyjne uwarunkowania,
 • zna i rozumie najnowsze rozwiązania materiałowe oraz techniki i technologie wytwarzania i kształtowania struktury oraz badania materiałów i wyrobów medycznych,
 • potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją, zamodelować, dokonać analizy, sporządzić dokumentację techniczną oraz wykonać typowe dla kierunku inżynieria biomedyczna urządzenie, obiekt, system lub proces, używając właściwych metod, technik, narzędzi lub materiałów,
 • potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania oraz przygotować tekst zawierający omówienie otrzymanych wyników, jak również przygotować, a także zaprezentować wyniki badań,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Biomedical engineering

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Font Resize
Contrast