Doktorat wdrożeniowy


Informacja dla kandydatów do Wspólnej Szkoły Doktorskiej, uczestniczących w Programie MNiSW “Doktorat wdrożeniowy”

Warunki udziału w Programie określa Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu “Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) z dniem 16 kwietnia 2021 r. ustanawia się program “Doktorat wdrożeniowy”, zwany dalej “programem”.
I. Przedmiot programu

 1. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.
 2. Program składa się z modułów:
  1. “Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
  2. “Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

II. Podmioty uprawnione do udziału w programie
Do udziału w programie są uprawnione:

 1. uczelnie akademickie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – prowadzące szkołę doktorską, dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu, zwanych dalej „środkami finansowymi”, nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej “wnioskodawcami”.

III. Warunki udziału w programie

 1. Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.
 2. Warunkiem udziału w programie jest wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
  1. stopień doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
 3. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.
 4. Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 5. Wnioskodawca może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek:
  1. doktoranta – po zasięgnięciu opinii podmiotu zatrudniającego doktoranta;
  2. podmiotu zatrudniającego doktoranta.
 6. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:
  1. stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej “ustawą”;
  2. zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;
  3. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
  4. dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 7. Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:
  1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
 8. W przypadku doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 i 2473), miesięczna kwota stypendium doktoranckiego ulega zwiększeniu o 30% kwoty wskazanej w ust. 7 pkt 1.
 9. Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 6 pkt 2, współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202) oraz współczynnika 15%.
 10. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Rekrutacja uzupełniająca do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” – najważniejsze informacje dla kandydatów

 1. W rekrutacji uzupełniającej do Wspólnej Szkoły Doktorskiej przewidziano dla kandydatów 7 miejsc w ramach liczby określonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji o przyznaniu Politechnice Śląskiej środków finansowych na udział w III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
 2. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Nr 39/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.
 3. Rekrutacja jest prowadzona od 27 listopada 2019 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Udział w rekrutacji mogą wziąć tylko osoby spełniające warunki programu „Doktorat wdrożeniowy”, w szczególności będące pracownikami przedsiębiorstw współpracujących z Politechniką Śląską w programie „Doktorat wdrożeniowy” (patrz „Wymagane dokumenty”).
 4. Szczegółowe informacje, w tym tematy prac doktorskich są dostępne na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/doktorat-wdrozeniowy/ Kandydat wybiera jeden temat projektu doktorskiego, do którego chce aplikować.
 5. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat w celu omówienia współpracy oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.
 6. Po złożeniu wymaganych dokumentów z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 7. W przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, kandydat przyjmowany jest do szkoły doktorskiej warunkowo, pod warunkiem otrzymania przez niego grantu MNiSW w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

27.11.2019 Ogłoszenie naboru dodatkowego
Do 11.12.2019 Składanie dokumentów w Sekretariacie Szkoły Doktorów
16. – 18.12.2019 Rozmowy kwalifikacyjne
23.12.2019 Ogłoszenie wyników rekrutacji

Font Resize
Contrast