DOKTORAT WDROŻENIOWY


Informacja dla kandydatów do Wspólnej Szkoły Doktorskiej, uczestniczących w Programie MNiSW “Doktorat wdrożeniowy”

Warunki udziału w Programie określa Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą “Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 665, 682 i 807) z dniem 4 maja 2022 r. ustanawia się program pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy”, zwany dalej „programem”.

I. Przedmiot programu

1. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.
2. Program składa się z następujących modułów:
1) „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;
2) „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
3) „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

II. Podmioty uprawnione do udziału w programie

Do udziału w programie są uprawnione prowadzące szkoły doktorskie:
1) uczelnie akademickie,
2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
3) instytuty badawcze,
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”.

III. Warunki udziału w programie

1. Warunkami wstępnego zakwalifikowania do udziału w programie są:
1) przygotowanie przez wnioskodawcę projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej, zwanego dalej „projektem”;
2) podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu, zwanym dalej „podmiotem współpracującym”;
3) wyrażenie przez podmiot współpracujący zgody na podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej przez:
a) jednego z jego pracowników zatrudnionego na jednej z podstaw wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy albo
b) osobę, którą zatrudni na warunkach, o których mowa w lit. a, nie później niż od dnia 1 października roku, w którym wnioskodawca przystępuje do udziału w programie
4) wskazanie przez podmiot współpracujący spośród pracowników tego podmiotu posiadających:
a) stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub
b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub
c) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego albo artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze
– kandydata na opiekuna pomocniczego, którego zadaniem będzie monitorowanie postępów osoby, o której mowa w pkt 3, we wdrażaniu projektu w podmiocie współpracującym.
2. Opiekun pomocniczy nie może pozostawać z osobą, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie albo być związanym z nią z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.
3. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w programie jest przyjęcie przez wnioskodawcę do szkoły doktorskiej osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zwanej dalej „doktorantem”.
4. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 4 lata. W przypadku gdy doktorant kształcił się w szkole doktorskiej przed dniem, w którym nastąpiło jego przyjęcie do szkoły doktorskiej prowadzonej przez wnioskodawcę, warunkujące ostateczne zakwalifikowanie do udziału w programie, okres, na który jest przyznawane stypendium doktoranckie w ramach programu, ulega skróceniu o okres tego kształcenia. Okres wcześniejszego kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej poświadcza wnioskodawca.
5. Do okresu, na który są przyznawane środki finansowe w ramach programu, nie wlicza się okresu zawieszenia przez doktoranta kształcenia zgodnie z art. 204 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”. W okresie zawieszania kształcenia następuje zawieszenie finansowania w ramach programu. W czasie zawieszenia kształcenia koszt finansowania stypendium doktoranckiego w wysokości ustalonej zgodnie z art. 209 ust. 6 ustawy ponosi wnioskodawca.
6. Środki finansowe przyznane w ramach programu wnioskodawca przeznacza na:

1) stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy;
– niepełniących funkcji członka rady nadzorczej ani członka zarządu podmiotu współpracującego, niebędących właścicielem podmiotu współpracującego, wspólnikiem w spółce cywilnej utworzonej przez podmiot współpracujący ani udziałowcem posiadającym więcej niż 10% udziałów albo udziałów prowadzących do posiadania co najmniej 10% głosów w podmiocie współpracującym ani niewspółpracujących z podmiotem współpracującym na podstawie umowy B2B;
2) zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;
3) koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
4) dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu.
7. Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:

1) 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
2) 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
8. Roczna kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, stanowi 15% iloczynu liczby 12, kwoty 3450,00 zł zwiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202).

IV. Tryb przeprowadzenia naboru do programu

1. Nabory wniosków w ramach programu przeprowadza się raz w roku, poczynając od roku 2022.
2. Wniosek składa się z:
1) części obejmującej dane wnioskodawcy, zwanej dalej „częścią A wniosku”;
2) części obejmującej informacje o projekcie, o podmiocie współpracującym i o kandydatach na promotora i opiekuna pomocniczego, zwanej dalej „częścią I wniosku”;
3) części obejmującej informacje o doktorancie i o kosztach realizacji projektu, które zostaną sfinansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach programu, oraz harmonogram prac nad projektem, zwanej dalej „częścią II wniosku”.
3. Część I wniosku i część II wniosku składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.
4. Część I wniosku składa się w terminie od dnia 9 maja do dnia 1 czerwca każdego roku.
5. Po wprowadzeniu wszystkich danych w części I wniosku system generuje część A wniosku. Data wygenerowania części A wniosku nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia ostatniej modyfikacji części I wniosku.
6. Część A wniosku kierownik wnioskodawcy albo osoba przez niego upoważniona opatruje:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa w systemie albo
2) podpisem zaufanym i składa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej „ministrem”.
7. Wraz z częścią A wniosku wnioskodawca składa:
1) oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
2) oświadczenie o zgodności informacji zawartych w części I wniosku ze stanem faktycznym i prawnym;
3) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków;
4) zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
5) upoważnienie do podpisania dokumentów składanych w ramach programu – w przypadku podpisania tego dokumentu przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy.
8. Za dzień złożenia części I wniosku uznaje się dzień, w którym:

1) otrzymała ona w systemie wraz z częścią A wniosku status „wysłany”, albo
2) otrzymała ona w systemie status „wysłany”, część A wniosku została złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra, a wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia.
9. Sprawdzenie, czy operacja złożenia części I wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

10. Część I wniosku, która zostanie złożona po upływie terminu określonego w ust. 4, pozostawia się bez rozpatrzenia i informuje się o tym wnioskodawcę za pomocą systemu.
11. Procedura oceny części I wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej.
12. Ocena formalna polega na weryfikacji kompletności informacji zawartych w części I wniosku i spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 5–7.
13. Część I wniosku zawierającą braki formalne zwraca się wnioskodawcy w systemie wraz z informacją o przyczynach zwrotu i o możliwości usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia odebrania informacji oraz z pouczeniem o skutkach ich nieusunięcia.
14. W celu usunięcia braków formalnych części I wniosku dokonuje się jej modyfikacji w systemie.
15. Część I wniosku, której braków formalnych nie usunięto w terminie, o którym mowa w ust. 13, pozostawia się bez rozpatrzenia. Do oceny merytorycznej są kierowane wyłącznie części I wniosków kompletne i spełniające wymagania, o których mowa w ust. 5–7.
16. Oceny merytorycznej części I wniosków dokonuje powołany przez ministra na podstawie art. 341 ustawy zespół doradczy, według kryteriów, o których mowa w części V.
17. Zespół doradczy przedstawia ministrowi wyniki oceny części I wniosków w formie:
1) listy rankingowej wnioskodawców wstępnie zakwalifikowanych do udziału w programie,
2) listy wnioskodawców niezakwalifikowanych do udziału w programie
– wraz z łączną punktacją przyznaną za spełnienie poszczególnych kryteriów, o których mowa w części V, i z uzasadnieniem.
18. Minister przekazuje wnioskodawcy w systemie informację o wynikach oceny części I wniosku.
19. Wnioskodawcy znajdującemu się na liście, o której mowa w ust. 17 pkt 2, przysługuje możliwość złożenia umotywowanych zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 18. Niezłożenie w terminie umotywowanych zastrzeżeń uznaje się za brak zastrzeżeń wnioskodawcy.
20. Minister, na podstawie wyników oceny zespołu doradczego, a w przypadku złożenia przez wnioskodawcę umotywowanych zastrzeżeń – po ich rozpatrzeniu:

1) wstępnie kwalifikuje wnioskodawcę do udziału w programie;
2) nie kwalifikuje wnioskodawcy do udziału w programie.
21. Informację o:

1) wstępnym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie,
2) niezakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie
– przekazuje się w systemie.
22. Wnioskodawca, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 21 pkt 1, i po przeprowadzeniu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w terminie do dnia 20 września roku, w którym jest prowadzony nabór wniosków, składa część II wniosku. Do złożenia części II wniosku ust. 5–10 stosuje się odpowiednio.
23. Część II wniosków podlega wyłącznie ocenie formalnej, która polega na weryfikacji kompletności i poprawności rachunkowej informacji zawartych w tej części wniosków, a także spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 5–7.
24. Na podstawie informacji zawartych w części II wniosku minister rozstrzyga o ostatecznym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie i ustala wysokość środków finansowych do przyznania w ramach programu. Ostateczne zakwalifikowanie wnioskodawcy do udziału w programie następuje przez udostępnienie mu w systemie wzoru umowy zawierającego informację o wysokości środków finansowych przyznanych w ramach programu.
25. Wnioskodawca, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia wzoru, o którym mowa w ust. 24, składa na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra umowę w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisania umowy przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy wraz z umową składa się upoważnienie do podpisywania dokumentów składanych w ramach programu, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
26. Niezłożenie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 25, uznaje się za rezygnację z jej zawarcia i z przyznanych środków finansowych.
V. Szczegółowe kryteria oceny wniosków

Przy ocenie wniosku uwzględnia się następujące kryteria:
1) w ramach oceny poziomu merytorycznego wniosku:
a) osiągnięcia naukowe albo artystyczne kandydata na promotora w zakresie tematyki projektu,
b) dokonania kandydata na promotora w obszarze współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
c) naukowe albo artystyczne znaczenie projektu,
d) sposób zdefiniowania problemu badawczego i dobór metodologii do jego zdefiniowania;

2) w ramach oceny potencjału wnioskodawcy:
a) zakres wsparcia dla doktoranta ze strony wnioskodawcy,
b) doświadczenie wnioskodawcy wynikające z udziału we wcześniejszych edycjach programu „Doktorat wdrożeniowy”;
3) w ramach oceny użyteczności wyników prac lub zadań – wpływ wdrożenia projektu na wybrane sektory gospodarki, w tym znaczenie wdrożenia dla podmiotu współpracującego;
4) w ramach oceny społecznej odpowiedzialności nauki – doświadczenie podmiotu współpracującego we współpracy z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz sektora B+R.


Rekrutacja uzupełniająca do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” – najważniejsze informacje dla kandydatów

  1. W rekrutacji uzupełniającej do Wspólnej Szkoły Doktorskiej przewidziano dla kandydatów 7 miejsc w ramach liczby określonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji o przyznaniu Politechnice Śląskiej środków finansowych na udział w III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
  2. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Nr 39/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.
  3. Rekrutacja jest prowadzona od 27 listopada 2019 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Udział w rekrutacji mogą wziąć tylko osoby spełniające warunki programu „Doktorat wdrożeniowy”, w szczególności będące pracownikami przedsiębiorstw współpracujących z Politechniką Śląską w programie „Doktorat wdrożeniowy” (patrz „Wymagane dokumenty”).
  4. Szczegółowe informacje, w tym tematy prac doktorskich są dostępne na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/doktorat-wdrozeniowy/ Kandydat wybiera jeden temat projektu doktorskiego, do którego chce aplikować.
  5. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat w celu omówienia współpracy oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.
  6. Po złożeniu wymaganych dokumentów z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
  7. W przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, kandydat przyjmowany jest do szkoły doktorskiej warunkowo, pod warunkiem otrzymania przez niego grantu MNiSW w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

27.11.2019 Ogłoszenie naboru dodatkowego
Do 11.12.2019 Składanie dokumentów w Sekretariacie Szkoły Doktorów
16. – 18.12.2019 Rozmowy kwalifikacyjne
23.12.2019 Ogłoszenie wyników rekrutacji

Font Resize
Contrast