Doktorat wdrożeniowy

Rekrutacja uzupełniająca do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” – najważniejsze informacje dla kandydatów

 1. W rekrutacji uzupełniającej do Wspólnej Szkoły Doktorskiej przewidziano dla kandydatów 7 miejsc w ramach liczby określonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji o przyznaniu Politechnice Śląskiej środków finansowych na udział w III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
 2. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Nr 39/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.
 3. Rekrutacja jest prowadzona od 27 listopada 2019 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Udział w rekrutacji mogą wziąć tylko osoby spełniające warunki programu „Doktorat wdrożeniowy”, w szczególności będące pracownikami przedsiębiorstw współpracujących z Politechniką Śląską w programie „Doktorat wdrożeniowy” (patrz „Wymagane dokumenty”).
 4. Szczegółowe informacje, w tym tematy prac doktorskich są dostępne na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/doktorat-wdrozeniowy/ Kandydat wybiera jeden temat projektu doktorskiego, do którego chce aplikować.
 5. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat w celu omówienia współpracy oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.
 6. Po złożeniu wymaganych dokumentów z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 7. W przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, kandydat przyjmowany jest do szkoły doktorskiej warunkowo, pod warunkiem otrzymania przez niego grantu MNiSW w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

27.11.2019 Ogłoszenie naboru dodatkowego
Do 11.12.2019 Składanie dokumentów w Sekretariacie Szkoły Doktorów
16. – 18.12.2019 Rozmowy kwalifikacyjne
23.12.2019 Ogłoszenie wyników rekrutacji

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest  tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Program skierowany jest do osób rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej, ale to uczelnie są wnioskodawcami. To one zgłaszają do udziału w programie przyszłego doktoranta.

W dniu 31.05.2019 r.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację o ogłoszeniu konkursu w ramach III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie kształcenia doktorantów we współpracy z pracodawcami.

Środki finansowe są przeznaczone na:

 1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej;
 2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania kształcenia przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.
 3. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:

 1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,
 2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena środokresowa.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej, niż 4 lata.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 27 czerwca 2019 r.

Font Resize
Contrast